מקדמת מס שבח. הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2018

ברכישה מחברה, שיעור המס יעמוד תמיד על 7 חובת תשלום המקדמה לא תחול על עסקאות אלה: 1 מכירת דירת מגורים מזכה שהתבקש בשלה פטור לפי פרק חמישי 1 לחוק גם אם בפועל חלק משווי המכירה יהא חייב במס, כגון תמורה העולה על 4
ההצהרה תימסר ללשכת מיסוי מקרקעין באזור בו נמצא הנכס, תוך 40 יום מיום הרכישה העברת זכויות בזכות במקרקעין או בזכות באיגוד מקרקעין, הנעשית על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, לא יראוה כמכירה או כפעולה באיגוד לעניין חוק זה, בין אם היא העברה בין בני הזוג ובין אם היא העברה מהם לילדיהם, ובמכירת הזכות במקרקעין או בפעולה באיגוד במקרקעין על ידי מי שהועברו לו הזכויות בזכות במקרקעין כאמור, יהיו שווי הרכישה של הזכות ויום רכישתה, לרבות לעניין סעיף 7א, שווי הרכישה ויום הרכישה שהיו נקבעים לפי הוראות חוק זה או לפי הוראות הפקודה, לפי העניין, אילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שהעביר את הזכויות בה

תשלום מקדמת מס שבח על ידי הרוכש (הליך)

בחלק מהמקרים, משפרי דיור מוכרים את הדירה הקודמת שלהם רק לאחר רכישת הדירה החדשה, וכך נוצר מצב בו הם מחזיקים יותר מדירה אחת בעת המכירה, ולכאורה חייבים במס שבח.

2
הוארך תוקף חובת תשלום מקדמת מס שבח בידי מי שרוכש מקרקעין
דיווח זה כולל חישוב מס שבח
הוארך תוקף חובת תשלום מקדמת מס שבח בידי מי שרוכש מקרקעין
מכירת דירת מגורים עם זכויות בניה — פטור ממס שבח לפי סעיף 49ז לחוק במכירה של דירת מגורים מזכה שהתמורה בגינה הושפעה מקיומן של זכויות בניה נוספות מוטלת חבות במס שבח על חלק התמורה המיוחס לשווי זכויות הבניה
פטור ממס שבח
במבזק 522 תארנו את עקרי החקיקה כפי שהיתה קודם לתיקון זה
בטופס הבקשה יש לציין את צדדי העסקה המוכר והרוכש ולחתום המנהל רשאי לפטור את הנישום מתשלום הקנס אם ראה סיבה מספקת לכך, לפי שיקול דעתו
שאלות נפוצות על מיסוי מקרקעין - מה דין מיסוי מקרקעין במקרה של ביטול עסקה? ונדגיש, כי עמידה בתקופות הצינון היא הכרחית על מנת שמקבל המתנה יהיה זכאי למכור את דירת המתנה בפטור מלא ממס שבח ובכפוף ליתר התנאים שבחוק ב מוכר כאמור בסעיף קטן א שקיבל את הדירה לפני שמלאו לו 18 שנים, יתחיל לגביו מנין השנים האמורות מיום שמלאו לו 18 שנים

מכירת דירת מגורים מזכה

החל מ-1 במאי 2016, על פי תיקון 85 לחוק, התקופה בה ניתן להחזיק בשתי דירות מגורים ועדיין להיחשב בתור בעל דירת מדורים יחידה לצורך הטבת מס — קוצרה משנתיים לשנה וחצי 18 חודשים.

תשלום מקדמת מס שבח על ידי הרוכש (הליך)
מכירת חלק מסוים מזכויות בדירה ככל הנוגע למכירת דירת מגורים מזכה, החוק פוטר ממס שבח רק מכירה של כל הזכויות שבבעלות המוכר בדירת מגורים
מקדמת מס שבח
על פי סעיף 76 א של החוק, ניתן לבצע דיווח מקוון של ההצהרות דרך מערכת שבח
טופס 7155
א על אף האמור בהוראות הקודמות של פרק זה לא יינתן פטור במכירת דירת מגורים שהמוכר קיבל אותה במתנה — 1 אם הדירה לא שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר — עד שיחלפו ארבע שנים מיום שנעשה בעלה; 2 אם הדירה שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר — עד שיחלפו, מיום שהחל לגור בה דרך קבע בהיותו בעלה — שלוש שנים