אלטשולר שחם קופת גמל. קופת גמל להשקעה 2021

גובה ההפקדה מוגבל על תקרה מסויימת, ניתן להנות מנזילות הכספים תוך כדי תשלום מס רווחי הון או למעישה לאחר גיל 60 גם ללא מס לאחר המכירה יעמוד היקף הנכסים שמנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה על כ-200 מיליארד שקל, ואולי אף פחות
יש לציין כי בנוסף לדמי הניהול, החברה המנהלת רשאית לגבות גם כספים ניתן למשוך רק לאחר גיל 60 על ידי פטור מלא במשיכה כקצבה או סכום הוני בתשלום מס רווח הון של 15%

חודש לאחר רכישת פסגות: אלטשולר שחם מחזיר לעצמו חצי מההשקעה

לעומת זאת, קופת גמל להשקעה היא מוצר פנסיוני טווח קצר, בינוני או ארוך המאפשר לחסוך את הכסף בתור חלופה לפיקדון בבנק ולמוצרים אחרים.

9
קופת גמל להשקעה 2021
העברת כספים בין מסלולים ככלל, עמית שהצטרף לקופת גמל השקעה, יכול לבחור במועד ההצטרפות את המסלול בו יופקדו הכספים
קופת גמל להשקעה 2021
הדבר קידם את החלטת הממשלה, אך מנגד פגע במוצר חיסכון מושך שהיה לציבור
חודש לאחר רכישת פסגות: אלטשולר שחם מחזיר לעצמו חצי מההשקעה
קופת הגמל להשקעה מאפשרת חיסכון של כספים בתור חלופה למוצרי חיסכון אחרים, לרבות הפיקדון בבנק ופוליסת החיסכון בחברות הביטוח
ויתור על לקוחות פוטנציאליים לטווח ארוך ודמי ניהול גבוהים באלטשולר שחם גמל ופנסיה הנסחרת בשווי של 4 מיליארד שקל העדיפו למכור להראל את קופות הגמל וקרנות הפנסיה וההשתלמות שבעסקה במלואן, ולא לעשות איפה ואיפה בין החוסכים, למרות שהפרדה מסוג זה הייתה מאפשרת להם לשמור בידיהם לקוחות רווחיים יותר מוטבים בקופת גמל עמית רשאי למסור לחברה המנהלת הוראה בעניין בעניין מינוי מוטבים
החברה המנהלת רשאית לאשר הצטרפות עמית או לסרב לקבל אותו בתור עמית, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוך לכל דין אלטשולר שחם בדרך לעמוד בכל התנאים שנקבעו לחברה על ידי הרגולטורים בעת רכישת בית ההשקעות פסגות

קופת גמל להשקעה 2021

אופן חישוב הקצבה החודשית יהיה כמו החישוב של המוצר הפנסיוני שבחרתם.

חודש לאחר רכישת פסגות: אלטשולר שחם מחזיר לעצמו חצי מההשקעה
רווח ריאלי משמעו ההפרש בין הרווח הנומינלי הרגיל לבין השינוי האינפלציוני בכספי מהקרן
קופת גמל להשקעה 2021
בעסקה שנחתמה בין בית ההשקעות לחברת האשראי החוץ בנקאי וואליו קפיטל של צים, קיבלה אלטשולר שחם 309 מיליון שקל, והשאירה בידיה לפי שעה 25% מהפעילות
חודש לאחר רכישת פסגות: אלטשולר שחם מחזיר לעצמו חצי מההשקעה
היא מוצר פנסיוני של חברות הביטוח שמאפשר חיסכון כסף במספר מסלולי השקעה, משיכה בנזילות מלאה של הכסף ומעבר בין מסלולי השקעה ללא חישוב כאירוע מס