תפילין בחול המועד. האם מניחים תפילין בחול המועד פסח

מעניין שעל אף דבריו הנחרצים והברורים של המהרש"ל השתנה המנהג באשכנז במרוצת הדורות, אך לאו דווקא בשל הזהר והשכל גוזר כן שאם חכמי הקבלה פסקו הלכה הפך פסק התלמוד, יפסוק הדין כתלמוד ערוך שבידנו
וכן כתב חיי אדם כלל יד סעי' טז וכן בשדי חמד מערכת חול המועד, יד—טז, הוצאת קה"ת, ברוקלין ניו יורק

מנחות דף לו:

ומותר לשכור אותו גם למלאכות האסורות בחול המועד.

2
הנחת תפילין בחול המועד
כעין דבריו ראו בחידושי למועד קטן
האם מניחים תפילין בחול המועד ושמעתי שאסור ומדוע
אך במקומות כאשכנז, שבהם הייתה השפעת הזהר פחותה באופן יחסי, דרכי התגובה למקורות החדשים היו שונות
הנחת תפילין
נכון ששני מקורות אלו אינם מצויים באוצר, אך שווה לסור לספרייה הסמוכה ולעיין בהם
כך למשל, יהודי שעבר בדורות הקודמים מארצות אשכנז לארצות המזרח או להפך, היה מקבל על עצמו את מנהג מקומו החדש ולא היה ממשיך לנהוג במנהגי אבותיו ומאמר "אסור להניח תפילין בחוה"מ" קצז—רה , ירושלים תשמ"ט
חג שמח לכל בית ישראל ותודה רבה תשובה: מעיקר הדין אינני רואה איסור ללמדו להניח תפילין בחוה"מ אם הדבר נעשה בסתר ולא בפרהסיא, על מנת שלא יחשוב איש שחוה"מ זמן תפילין הגרמ"פ פיינשטיין, אגרות משה, אורח חיים, ד, קה טען שכיום המנהג בארץ ישראל הוא שאין להניח ומנהג זה נקבע ככל הנראה בשל עליות תלמידי הגר"א והחסידים שלא נהגו להניח

הנחת תפילין בחול המועד

.

26
חול המועד
אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה, ולכן לא ניתן לקיים את האות שבתפילין והאות של שבת זה לצד זה
הנחת תפילין בחול מועד
כמו כן ברור שברוב המקומות הניחו תפילין בחול המועד, והספק היחיד היה אם לאור המחלוקת ההלכתית נכון גם לברך עליהם
האם אפשר לאמן ילד להניח תפילין בחול המועד?
מסקנתו של הרדב"ז היא ש"כיון שהיא פלוגתא, דברי הקבלה יכריחו ואתה אל תניח"