חישוב ריבית והצמדה. חוק פסיקת ריבית והצמדה

בכל שימוש באתר יש לשים לב למועד עדכון החומר המצוין בו האתר מופעל באמצעות חברת 'דטה חוק ומשפט בע"מ', להלן: "החברה" כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה או מי מטעמה
האם יש אפשרות שבמס הכנסה יבטלו את הריבית אם נגיש בקשה לכך? כללי אתר LawData להלן: "האתר" הינו אתר אינטרנטי המציג מידע משפטי וכללי הכולל יישומי תוכנה שיעור הריבית קבוע בסעיף ל ועומד על 4% לשנה

מחשבון ריבית

עו"ד משה גבע משיב: סעיף ל, התשכ"א-1961 להלן: "ה" קובע כי על הפרשי שומה יחולו הפרשי ריבית והצמדה שיחושבו מתום שנת המס שבה מדובר ועד למועד התשלום.

חוק פסיקת ריבית והצמדה
ההנחות הניתנות ע"י החברה במסגרת המבצעים מתבססות על מחירון החברה למוצרים השונים
חישובים משפטיים
הגנת פרטיות החברה מתחייבת לשמור על סודיות ופרטיות המשתמש ככל האפשר ובאמצעים העומדים לרשותה, ולא להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי שלא בהסכמתו
מחשבון ריבית
מדוע מס הכנסה גובה ריבית על אף שהדוח הוגש בזמן?
לדעתי, הרציונל לחיוב בריבית גם כאשר הדוח מוגש בזמן נעוץ בכך שחובתו של נישום לשלם במהלך השנה את מלוא המס הנדרש ממנו השאלה: בשומה ששולחת רשות המסים מס הכנסה יש חיוב ריבית על יתרת המס לתשלום
למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, כולל ציטוט סביר תוך ציון המקור מייסד, שותף ומנהל בחברת הייעוץ TAXPERTS בע"מ — מחלקת המסים שלך, העוסקת במתן מגוון פתרונות מיסוי מתקדמים

מחשבון לחישובי פסיקת ריבית והצמדה

המשתמש נוטל על עצמו את האחריות לישימות המידע ומצהיר כי כל ההסתמכות עליו וכל רישום של המידע תיעשה על אחריותו בלבד.

6
חוק פסיקת ריבית והצמדה
חבר פורום מסים בלשכת עורכי הדין התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן
חישובים משפטיים
אין להשתמש במידע המוצג באתר ללא הפעלת שיקול דעת מוסמך ובלא בדיקה של המידע
חוק פסיקת ריבית והצמדה
עבד ברשות המסים במגוון תפקידים מקצועיים וניהוליים
קישורים ופרסומים החברה אינה אחראית לתוכן האתרים אליהם קיימים קישורים באתר, אין לראות בהם המלצה לשימוש והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד דמי השימוש הנגבים על ידי המערכת מהווים תשלום בגין הרשאת הכניסה לאתר בלבד
סעיף 192 נותן סמכות למנהל רשות המסים ובעלי תפקידים הכפופים לו שסמכות זו הואצלה להם להקטין את הריבית על פי שיקול דעת ובהתקיים נסיבות מסוימות במידה ותהיה סתירה בין המידע המצוי באתר לבין חומר המתפרסם בפרסומים הרשמיים, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע

חוק פסיקת ריבית והצמדה

משום כך, אם לדעת הנישום יש סיבה ראויה לכך, יש מקום כי יגיש בקשה זו להקלה.

28
חישובים משפטיים
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין באפשרות המערכת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגר נתוני האתר
חוק פסיקת ריבית והצמדה
בכל מקום במסמך זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה
מחשבון לחישובי פסיקת ריבית והצמדה
זכויות יוצרים ושימוש זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה