חוק שיפוט בתי דין רבניים. בתי הדין הרבניים

אילו לא היה סעיף 9 לחוק שיפוט בתי-דין רבניים היה צריך להמציא אותו, היה על מנסחי תזכיר החוק להציע אותו כפתרון הטוב ביותר להתרת נישואיהם של בני-הזוג הנ"ל לכן אין לדבר על "כפייה" של דיני ישראל על מי שאינו מזרע ישראל, כאשר הוא מביע מרצונו החופשי הסכמתו לשיפוטו של בית-הדין הרבני, וממילא לתחולת הדין העברי עליו, בהיות ה"דין פונקציה של הדיין"
תחת הכותרת "סמכות השיפוט של בתי-הדין הדתיים לדון בהתרת נישואין מעורבים בהסכמה כותבים מנסחי התזכיר: "בשנים האחרונות הוגשו לבית-המשפט הגבוה לצדק שתי עתירות שעניינן אחד — תוקפם של פסקי-דין להתרת נישואיהם של בני-זוג מעורבים, שניתנו בבית-דין רבני על סמך הסכמת שני בני-הזוג להקנות סמכות שיפוט לבית-הדין על כן מעשה הגירושין הוא מעשה עשוי על פי כל דין

קורס טוענים רבנים

במקרה של גירושין יש לבית הדין סמכות רחבה יותר והוא מוסמך לדון, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק, גם כאשר רק אחד מבני הזוג נמצא בישראל, אף אם איש מהם לא מתגורר בישראל ובלבד ששניהם אזרחים ישראלים.

29
חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין),
בא כעת תזכיר החוק, אשר אם יתקבל, יגרום למהפכב של ממש ביחס למעמדה האישי של האשה וביחס לזכויותיה
עדי חן חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים) (תיקון
ג הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי עצור המוחזק במעצר תקופה שאינה עולה על 3 חודשים
בתי הדין הרבניים
סעיף 3 קובע כי לתביעת גירושין ניתן לכרוך עניינים נוספים הנידונים בין בני הזוג מזונות אישה, מזונות ילדים, חלוקת רכוש, ועוד כך שלבית הדין תהיה סמכות גם בעניינם
על כך עונה ביהמ"ש העליון דווקא סעיף 9 לחוק שיפוט בתי-דין רבניים, שתזכיר החוק מציע לבטלו בכל הנוגע לענייני התרת נישואין, נותן תשובה משפטית מעולה הן מבחינת המצב המשפטי המצוי והן מבחינת המצב המשפטי הרצוי לפתרון בעיית התרת נישואיהם של זוגות מעורבים שאחד יהודי והשני לא יהודי וכן זוגות שאחד יהודי והשני "ספק יהודי"
די בכך בכדי להביא לדחיית העתירה מכאן, לבית-הדין הרבני תהיה, איפוא, רק סמכות של סידור גט

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין)

תאריך לועזי תאריך עברי כנסת חוברת פרסום 134, עמ' 165 הצעת חוק ממשלתית משרד ממונה מס' תיקונים 4 נוסח מלא חוק שיפוט בתי דין רבניים נישואין וגירושין , תשי"ג-1953 בא לקבוע את סמכויות בקשר ל, ועניינים נלווים של בני זוג ששניהם.

12
The Center for Educational Technology
ה החליט ראש בית-הדין כי יש צורך על-פי הדין הדתי בגירושין, תועבר הבקשה להתרת נישואין לבית-הדין הדתי על-מנת שיפעל לקיומם של גירושין ויהיו לבית-הדין הסמכויות הנתונות לו לפי כל דין לצורך ביצוע הגירושין
חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין),
זאת ועוד, גם השם הניתן לתזכיר החוק משתנה, משום מה, מפעם לפעם
חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין)
ו אין יסוד למטרה המוצהרת של מנסחי התזכיר "להתאים את המצב המשפטי לכללי המשפט הבינלאומי הפרטי" והסתמכותם על אמנת האג היא עירוב מין בשאינו מינו בהסבירם את הצורך בחוק המוצע כותבים מנסחי תזכיר החוק: "מלבד אי הסימטריה והאנומליות שנוצרו במישור המשפט הפנימי תיקון המצב המשפטי נדרש גם לצורך התאמתו למשפט הבינלאומי הפרטי, על-מנת למנוע ככל האפשר מצב של פיצולי סטטוס, כאשר גירושין שיוכרו במדינת ישראל לא יוכרו מחוצה לה ולהיפך