יוחנן הסנדלר. Johanan HaSandlar

He was one of the main students of and a contemporary of Rabbi הוא שלח לרבי יצחק שליחים להביאו עם המרגלית אל ארמונו, והבטיח לו סכום כסף גדול בעדה
ויהי ממחרת וידליק הגוי גם בלילה ההוא את הנר של שמן זית והלך לו לדרכו לביתו, ובחצות הלילה קם משנתו וילך לראות אם עדיין דולק הנר, והחיה רעה הנ"ל באתה לפי תומה כדרכה בכל לילה לשתות השמן זית מן הנר, ובבואה לתוך המערה ותסגר פיה בל יכלה לפתוח ולשתות וידבר הגוי בינו לבין עצמו עם הצדיק, הלא אם צדיק אתה, מדוע לא תשמור את השמן זית אשר אני מדליק לכבודך, שלא ישתוהו חיות השדה

רבי יוחנן הסנדלר

היה תלמידו המובהק של רבי עקיבא ושימש אותו הרבה.

23
רבי יוחנן הסנדלר
שלשה מנכדיו היו מגדולי בעלי התוספות, הרשב"ם, רבנו תם, וריב"ם
היום בלילה הילולה של הרב שלמה יצחקי
באחת מסימטאותיה הצרות של העיר וורמייזא מופיע שקע בקיר בגובה של אדם, עדות היא לנס שארע לאמו של רש"י לפני שילדה אותו, ע"פ המסורת מסופר, שבעת שהלכה באותה סימטה צרה, פרש נוצרי דהר לעברה וניסה לדורסה, בנסיון להגן על עצמה נלחצה אימו של רש"י אל הקיר, ובאורח נס נפער בקיר שקע שהביא להצלתה ממות ודאי
רבי יוחנן הסנדלר
יש אומרים שהיה מכונה כך מפני שהיה מייצר סנדלים , ויש אומרים מפני שהיה נוקב מרגליות , אך ייתכן גם שמקור הכינוי הוא בכך שנולד באלכסנדריה
אבל אין אדם יכול להיכנס למערה הזאת, כי צרה הדלת מאד והוא נקבר במערה ועליו חומה ישנה, ואומרים שיש שם נחש ומתיראין לכנוס בתוכו
באותה עת אמר רש"י כי עתיד נכד זה לחלוק עליו בעניין התפילין, כפי שאכן ארע על קשריו העמוקים עם רבו הוא מעיד בויכוח עם : שימשתי את רבי עקיבא עומדות מה שלא שימשת יושבות

רבי יוחנן הסנדלר

לפי מסורת המובאת בספר , רש"י היה מצאצאיו.

19
היום בלילה הילולה של הרב שלמה יצחקי
כמו כן ידוע שלהוריו של היה כתב יחוס עד רבי יוחנן הסנדלר, כתב יחוס שאבד בשריפה, ושלאחריה הבטיח המגיד לאימו שממנו תתחיל שלשלת הקודש
Johanan HaSandlar
ויספר להם הנער את כל הקורות אותו, ויענו כולם כאחד, ה' הצדיק והוא הרשע, ונשא את עוונו כי פגע בכבוד הצדיק הקבור פה
היום בלילה הילולה של הרב שלמה יצחקי
מספרים שרש"י עסק בכתיבת פירוש למסכת מכות, כשהגיע לדף י"ט כתב את המילה 'טהור' ובאותה העת יצאה נשמתו בטהרה
אז האמין הגוי באמונה שלימה כי הצדיק הזה הוא איש אלקים קדוש וישם לו חוק, כל דבר אשר היה מתיירא שלא יגנבוהו בלילה, היה מטמין בתוך מערת הצדיק הלזה ציונו של רבי יוחנן הסנדלר ה האלוקי רבי יוחנן הסנדלר, תנא בן הדור הרביעי, יליד אלכסנדריה שבמצרים
ויהי בבקר ויבוא הגוי לראות הטאבאק, וימצא אחד עומד עליו ואינו יכול לזוז משם, והתחיל לבכות לפני הגוי ויתודה אליו את חטאתו, ויאמר לו מדוע זה עווני גדול מנשוא יותר מחטאת חברי, שגם הם גנבו כמוני כמוהם, והמה בהחזירם הגניבה הלכו להם, ואנכי גם אם השבתי את הגזילה ומ"מ איני יכול לזוז מכאן הדלקנו בשמחה והלכנו אל מקום קרוב לשם, ורחצתי ידי בבור של רבי יוחנן הסנדלר אשר שרה שם את העורות, ומימיו לא יכזבו"

רבי יוחנן הסנדלר

ולפני המערה חומה מסויד בסיד, ופתח צר קטן של חומה ישנה, גם אני נכנסתי בדוחק.

10
רבי יוחנן הסנדלר
ויהי כראות הנער את כל זאת, ויחרד חרדה גדולה
Johanan HaSandlar
ויהי כשמוע אדוניו את הדברים הלאה ויוסף להכותו, והתחיל לדבר סרה נגד כבוד הצדיק, כדבר אחד הנבלים, והתחיל לקלל את התנא הצדיק הנ"ל, ולחרף ולגדף אותו
היום בלילה הילולה של הרב שלמה יצחקי
באגדה נזכר שמו רק פעם אחת: "כל כנסיה שהיא לשם שמים - סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים - אין סופה להתקיים" אבות ד